Etický kódex

Etický kódex  
realitnej kancelárie RE NE AGENCY

   I.
Predmet etického kódexu

 Etický kódex predstavuje súhrn základný hodnôt, princípov a pravidiel správania realitného konzultanta pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

  II.
Záväznosť etického kódexu

 Etický kódex je záväzný pre všetkých realitných konzultantov realitnej kancelárie RE NE AGENCY  (ďalej len "realitný konzultant").

III.
Základné vlastnosti realitného konzultanta

 1. Realitný konzultant vykonáva svoje povolanie čestne v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Realitný konzultant vystupuje vždy vo vlastnom mene a svoje služby poskytuje odborne, svedomito a zodpovedne.
 2. Realitný konzultant sa musí správať vždy a za každých okolností tak, aby si zaslúžil a zaistil dôveru tých, s ktorými prichádza do styku.
 3. Realitný konzultant je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a pracovné postupy vydané realitnou kanceláriou RE NE AGENCY
 4. Realitný konzultant je odborník a v záujme zvyšovania svojich odborných znalostí sa sústavne stará o svoje vzdelávanie.
 5. Realitný konzultant pri poskytovaní služieb dbá najmä na napĺňanie cieľov klientov; uprednostňuje záujmy klientov a svojimi záujmami.

  IV.
Komunikácia s klientom

 1. Realitný konzultant pri komunikácii s klientmi vystupuje vždy slušne a zachováva jasné vzťahy. Maklér sa nesmie znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmie sa prezentovať ani ako súkromná osoba (súkromný záujemca).
 2. Informácie o nehnuteľnosti poskytované tretím osobám musia byť pravdivé, presné a aktuálne.
 3. Realitný konzultant musí pri vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, nesmie najmä prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojich klientov alebo zamestnávateľov, a to minulých, súčasných či možných, alebo použiť takú informáciu bez výslovného splnomocnenia v ich neprospech.
 4. Realitný konzultant uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V prípade konfliktných situácií vystupuje ako mediátor, ktorý sa snaží spolu s klientmi nájsť pre nich najvhodnejšie riešenie.

V.
Komunikácia s inými
realitnými konzultantmi

 1. Pri spolupráci s inými realitnými konzultantmi si realitný konzultant vždy na začiatku spolupráce dohodne pravidlá spolupráce a vytýči oblasti, za ktoré bude konkrétna osoba zodpovedná.
 2. Realitný konzultant musí zabezpečiť jasnú dohodu s iným maklérom, ktorá upraví podmienky odmeňovania osôb zúčastnených na obchodnom prípade.

VI.
Poskytovanie sprostredkovateľských služieb

 1. Realitný konzultant je povinný:
  • informovať klienta o rozsahu sprostredkovateľských služieb, ktoré poskytuje a o odplate, ktorá je s týmito službami spätá. Zároveň je povinný klienta informovať o celkovej nákladnosti obchodného prípadu a o správnych poplatkoch a iných platbách, ktoré nie sú v odplate sprostredkovateľa zahrnuté,
  • priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený,
  • bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva alebo odosiela,
  • v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta,
  • starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,
  • chrániť osobné údaje klientov pred stratou, zneužitím alebo odcudzením.
 2. Realitný konzultant poskytuje služby vo veci, ktoré je schopný po odbornej stránke viesť. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu a rozhľad, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom.
 3. V prípade, ak realitný konzultant prijíma preddavok na svoju odplatu, je povinný ju použiť iba na realizáciu toho obchodného prípadu, v súvislosti s ktorým bol preddavok na odplatu poskytnutý.
 4. V prípade, ak realitný konzultant prijíma peňažné prostriedky od klientov, ktoré nemajú charakter odplaty za sprostredkovateľské služby makléra, je povinný tieto peňažné prostriedky starostlivo uchovať, nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom a viesť ich oddelene od svojho majetku. Zároveň je povinný o takýchto peňažných prostriedkoch viesť podrobnú evidenciu, ktorú je povinný na požiadanie predložiť strane, ktorá peňažné prostriedky zložila, príp. osobe, ktorej sú peňažné prostriedky určené.
 5. Po realizácii každého obchodného prípadu je realitný konzultant povinný svoju odplatu riadne vyúčtovať .